Kancelaria Radcy Prawnego

Ilona Bałdyga

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu i wyrok nakazowy z zakazem prowadzenia pojazdów

W przypadku zatrzymania prawa jazdy podczas kontroli policyjnej w związku z tym, że po badaniu alkomatem okaże się, że prowadziłeś po wpływem alkoholu sprawa kierowana jest na drogę sądową. W postępowaniu sądowym często zapada  wyrok nakazowy, na mocy którego sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jazda pod wpływem alkoholu może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego lub wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Istotną rolę odgrywa tutaj wynik badania alkomatem, które przeprowadza funkcjonariusz Policji i od tego wyniku zależy czy tzw. jazda pod wpływem zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (stan po użyciu alkoholu) czy jako przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego (stan nietrzeźwości).

Należy pamiętać, że za osobę nietrzeźwą uznaje się osobę mającą więcej niż 0,5 promila we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, z kolei za osobę będącą w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu uznaje się osobę mającą od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila we krwi.

Pewnie zastanawiasz się, jakie kary wiążą się z powyższymi przewinieniami. Już Ci to wyjaśniam. Otóż w przypadku wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń sprawcy grozi areszt lub grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł, a ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli zaś chodzi o przestępstwo z art. 178a § 1 KK, można zostać ukaranym nawet karą pozbawienia wolności do lat 3.

Czas trwania postępowania sądowego, jak w każdej sprawie toczącej się przed sądem, uzależniony jest m.in. od stopnia skomplikowania sprawy. Nierzadko jednak zdarza się tak, że sąd wydaje wyrok nakazowy. Dzieje się tak bez przeprowadzenia rozprawy, a podstawą do wydania orzeczenia są zgromadzone w sprawie dokumenty.

Co możesz zrobić, jeśli zostałeś skazany wyrokiem nakazowym? Przede wszystkim możesz złożyć sprzeciw od tego orzeczenia w terminie 7 dni od odebrania wyroku nakazowego. W takim przypadku sąd będzie zobowiązany do ponownego rozpatrzenia Twojej sprawy, tym razem już na rozprawie, w której możesz wziąć udział osobiście lub ustanowiony przez Ciebie obrońca.

Co powinieneś wiedzieć na temat sprzeciwu? Jego treść jest w zasadzie dowolna, albowiem ustawodawca przewidział, że musi on spełniać wyłącznie podstawowe warunki określone w art. 119 Kodeksu postępowania karnego, a poza tym sprzeciw będzie skuteczny nawet gdy napiszesz jedynie, że wnosisz sprzeciw od wyroku w danej sprawie i chcesz aby sprawa została rozpoznana w postępowaniu zwyczajnym na rozprawie. Co ważne, sprzeciw wnosi się do tego samego sądu, który wydał wyrok nakazowy.

W przepisach przewidziano możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Jest ono możliwe wówczas, gdy zachodzą określone okoliczności. O co dokładnie chodzi?

Zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe, jeżeli:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu jest nieznaczna;
 • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;
 • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne;
 • warunki osobiste i właściwości sprawcy, a także sposób dotychczasowego życia uzasadniają przypuszczenie, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego;
 • przestępstwo nie jest być zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Co ważne, okoliczności te muszą wystąpić kumulatywnie, a więc jednocześnie.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania swój bieg rozpoczyna okres próby. Może on trwać od roku do 3 lat, a sąd może wyznaczyć kuratora. Sąd nałoży na Ciebie również obowiązek naprawienia szkody w całości lub części, oraz orzeknie świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Gdyby się tak złożyło, że w okresie próby ponownie zasiądziesz za kierownicą po alkoholu i zostaniesz zatrzymany, wówczas sąd zarządzi wykonanie wcześniej orzeczonej kary.

Jeśli popełniłeś wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń to można przemyśleć możliwość złożenia wniosku o skazanie w którym zgodzisz się na orzeczenie kary, a wniesiesz jednocześnie o odstąpienie przez sąd od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak to sąd zadecyduje czy w danych okolicznościach można taki wniosek uwzględnić.

Nawet jeżeli otrzymałeś wyrok nakazowy, w którym zostałeś skazany, masz szansę powalczyć o uniewinnienie jeśli są ku temu podstawy. Przede wszystkim po złożeniu sprzeciwu należy przywołać okoliczności i złożyć odpowiednie wnioski dowodowe, które mogą wykazać, że nie popełniłeś czynu zabronionego lub że nie można przypisać Ci winy.

Co i jak konkretnie zrobić? Możesz oczywiście powołać wszelkie dowody na swoją korzyść. W tego typu sprawach istotne jest aby sprawdzić czy alkomat prawidłowo wskazał zawartość alkoholu. W tym celu należy powołać biegłego, który stwierdzi czy alkomat mógł pokazać nieprawidłowe wskazanie (to jest szczególnie istotne gdy wielkość możliwego błędu pomiarowego aparatu doprowadzi do wniosku, że zawartość alkoholu w momencie badania wynosiła lub realnie mogła wynosić poniżej 0,1 mg/l lub poniżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

W zależności od konkretnych okoliczności związanych z zatrzymaniem do kontroli przez policję może być też przydatne powołanie świadka.

Obrona oskarżonego lub obwinionego – skontaktuj się ze mną

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy obrońcy, który pomoże Ci bronić Twoich praw –  skontaktuj się ze mną. Oferuję kompleksową pomoc prawną i reprezentowanie jako obrońca na każdym etapie postępowania karnego.

Treści zamieszczone na blogu maja charakter informacyjno-edukacyjny i nie można ich traktować jako porady prawnej w Twojej konkretnej sprawie. Każdy konkretny przypadek powinien być bowiem przeanalizowany indywidualnie, z uwzględnieniem szczegółowych jego okoliczności i związanych z nim faktów, które mogą mieć istotny wpływ na wybór najbardziej adekwatnego w danym przypadku sposobu postępowania.

Image by Ton Souza from Pexels

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: iblegal.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Ilona Bałdyga (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ib@iblegal.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…