Kancelaria Radcy Prawnego

Ilona Bałdyga

Dobra osobiste przedsiębiorcy cz. I

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnego rodzaju ryzykami. Jednym z nich jest możliwość naruszenia dóbr osobistych, co może stanowić poważny cios w wizerunek firmy. Warto jednak wiedzieć, że dobra osobiste przedsiębiorcy podlegają ochronie prawnej i jakie w związku z tym przysługują prawa osobie lub podmiotowi, których dobra osobiste są naruszane. Te kwestie poruszę w kilku kolejnych artykułach.

Definicja dóbr osobistych została ujęta w art. 23 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Samego źródła regulacji dóbr osobistych zawartej w Kodeksie cywilnym możemy doszukać się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w jej art. 30 który mówi, żePrzyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Warto zwrócić uwagę, że przytoczona powyżej norma z Kodeksu cywilnego odnosi się również do osób prawnych, co wskazuje bezpośrednio treść art. 43: Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

Zatem tak osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową jak i spółka mają prawo do ochrony ich dóbr osobistych. Drugą istotną kwestią jest to, że katalog dóbr osobistych, o których mowa w art. 23 Kodeksu cywilnego jest katalogiem otwartym co oznacza, że za dobro osobiste można uznać nie tylko dobra wymienione wprost w tym przepisie, ale i inne, których ustawa wprost nie wymienia. I tak wśród dóbr osobistych nie wskazanych wprost w ustawie są przykładowo: prawo do prywatności, prawo do kultu pamięci osoby zmarłej, poczucie przynależności do płci (prawo do płci), więź rodzinna, nietykalność cielesna, psychiczna i integralność seksualna, tożsamość narodowa, prawo do odpoczynku, wypoczynku i spokoju, prawo do godnego odbywania kary pozbawienia wolności.

To co charakteryzuje dobra osobiste to ich niemajątkowy charakter, a także to, że są niematerialne, są nierozerwalnie związane z daną osobą (człowiekiem, podmiotem), są niezbywalne, niezmienne w czasie i wygasają z chwilą śmierci danej osoby (lub z chwilą zaprzestania działalności przez podmiot).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1986 roku (sygn. II CR 295/86) stwierdził, że „dobra osobiste osób prawnych – to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań”.

W przypadku osób prawnych (w tym także jednoosobowych przedsiębiorców) najistotniejsze dobra osobiste to tajemnica przedsiębiorstwa, nazwa, znaki identyfikujące, dobre imię (reputacja, renoma) przedsiębiorstwa, tajemnica korespondencji i nietykalność pomieszczeń, prawo do własnej klienteli. Nie jest to oczywiście lista zamknięta. Poniżej więcej o istocie kilku najistotniejszych, i najczęściej naruszanych dóbr osobistych przedsiębiorców.

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało ujęte w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (wykorzystanie lub jej ujawnienie) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Każde przedsiębiorstwo posiada znaki, które odróżniają je od innych podmiotów działających na rynku. Przede wszystkim jest to nazwa (która jest odpowiednikiem imienia i nazwiska osoby fizycznej), a także logo, znaki towarowe używane przez przedsiębiorcę. inne oznaczenia identyfikujące oraz nazwy oferowanych przez nią produktów.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z definicją zawartą w tym akcie znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności chodzi tutaj o takie kwestie jak wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony na znak towarowy udziela Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona znaków towarowych została uregulowana także na szczeblu Unii Europejskiej. Ochronę znaków towarowych zapewnie ich rejestracja.

Naruszenia dóbr osobistych w tym zakresie polegają najczęściej na używaniu cudzych nazw lub logo czy logotypów  lub tez łudząco podobnych.

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak istotną kwestią jest nieposzlakowana opinia jego firmy. Na dobre imię pracuje się bowiem latami i nierzadko kosztuje to dużo wysiłku. Z tego względu każdy dba o to, aby nikt nie podważył zaufania do prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.

Utraty dobrego imienia przez przedsiębiorcę nie da się wprost przeliczyć na pieniądze, aczkolwiek w niektórych sytuacjach może mieć ona konsekwencje finansowe. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2005 r. (sygn. III CK 622/04), w którym stwierdzono, że dobre imię osoby prawnej jest łączone z opinią, jaką o niej mają inne osoby ze względu na zakres jej odpowiedzialności. Uwzględnia się tu nie tylko renomę wynikającą z dotychczasowej działalności osoby prawnej, ale i niejako zakładaną (domniemaną) renomę osoby prawnej od chwili jej powstania.

Naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy może polegać w praktyce na rozpowszechnianiu negatywnych opinii o przedsiębiorcy lub oferowanych przez niego towarach lub usługach, wyimaginowanych zarzutów oraz inne wypowiedzi, które godzą w renomę firmy. Mogą one mieć różną formę, w tym także komentarzy publikowanych w Internecie.

W niektórych wypadkach negatywna opinia o pracowniku, członku zarządu lub wspólniku spółki może mieć istotny wpływ na reputację samej firmy.

Przedsiębiorcom przysługują te same uprawnienia w przypadku naruszenia dóbr osobistych co osobom fizycznym. Co zatem można zrobić?

Po pierwsze wezwać do zaprzestania naruszeń. W zależności od tego jakie dobro zostało naruszone można żądać również usunięcia opublikowanych treści, publicznych przeprosin, opublikowania oświadczenia we wskazanym miejscu, usunięcia skutków naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści itp.

Jeśli wezwanie nie odniesie skutku to można wystąpić z roszczeniem na drogę sądową. Należy tu zaznaczyć, że poza powyższymi roszczeniami przysługuje także odszkodowanie, jeśli przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku naruszenia dobra osobistego, a w niektórych wypadkach również zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną naruszeniem lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. O zadośćuczynieniu piszę więcej w kolejnym artykule, który możesz przeczytać tutaj.

Naruszenia dóbr osobistych nie warto lekceważyć. W przypadku przedsiębiorców może ono doprowadzić do poważnych strat wizerunkowych, a w konsekwencji finansowych. Z tego względu warto działać szybko i zdecydowanie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy pełnomocnika w kwestii naruszenia dóbr osobistych –  skontaktuj się ze mną. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym reprezentowanie jako pełnomocnik przed sądami wszystkich instancji.

Treści zamieszczone na blogu maja charakter informacyjno-edukacyjny i nie można ich traktować jako porady prawnej w Twojej konkretnej sprawie. Każdy konkretny przypadek powinien być bowiem przeanalizowany indywidualnie, z uwzględnieniem szczegółowych jego okoliczności i związanych z nim faktów, które mogą mieć istotny wpływ na wybór najbardziej adekwatnego w danym przypadku sposobu postępowania.

Image by Siggy Nowak from Pixabay

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: iblegal.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Ilona Bałdyga (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ib@iblegal.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…