Kancelaria Radcy Prawnego

Ilona Bałdyga

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co warto wiedzieć?

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to zdarzenie, które rodzi określone skutki prawne. Wiele z nich uzależnionych jest od zapisów w umowie spółki oraz od sposobu dziedziczenia. Co warto wiedzieć na ten temat?

Udziały podlegają dziedziczeniu zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, że mogą być dziedziczone w trybie ustawowym albo testamentowym.

Warto dodać, że udziały mogą być dziedziczone przez więcej niż jednego spadkobiercę. W takiej sytuacji stosuje się przepisy dotyczące współwłasności ułamkowej, które znajdują się w Kodeksie cywilnym. Mają one jednak charakter ogólny, natomiast szczególna regulacja została ujęta w art. 184 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przywołanym przed chwilą przepisem, jeżeli jest kilku spadkobierców udziałów, wykonują oni swoje uprawnienia w spółce przez wspólnego przedstawiciela. Zanim jednak zostanie on ustanowiony, wszelkie oświadczenia spółki mogą być kierowane do każdego ze spadkobierców zmarłego wspólnika.

Trzeba pamiętać o jeszcze jednej niezwykle istotnej rzeczy. Mianowicie dziedziczenie może obejmować także długi spadkodawcy, za które odpowiadał on na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Przejście udziałów na spadkobierców staje się skuteczne względem spółki wówczas, gdy otrzyma ona od jednego z nich odpowiednie zawiadomienie.

Zapewne zastanawiasz się teraz, co może być takim dowodem. Sprawa jest prosta, są bowiem dwa dokumenty, które spełniają ten wymóg. Są to postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Zatem, aby uzyskać dowód przejścia udziału na spadkobierców, musisz przeprowadzić postępowanie sądowe albo udać się do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli nie jesteś w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi spadkobiercami w kwestii działu spadku, możliwe jest ustanowienie zarządu tymczasowego.

Oczywiście dziedziczenie przez dziecko jest jak najbardziej możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że osoba niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, w związku z tym musi być reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego – rodzica lub opiekuna prawnego. Małoletni nie może samodzielnie uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników i wykonywać praw wynikających z jego udziałów w spółce. Przedstawiciel małoletniego  wykonuje prawa majątkowe i korporacyjne wynikające z odziedziczonych udziałów, a ponadto zarządza majątkiem małoletniego w ramach czynności zwykłego zarządu. Jeżeli dana czynność miałaby przekroczyć granice zwykłego zarządu, wówczas niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego.

Zgodnie z art. 183 § 1 Kodeksu spółek handlowych istnieje możliwość wyłączenia lub ograniczenia dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Co jednak ważne, regulacja w tym zakresie musi zostać zawarta w umowie spółki, a ponadto umowa ta powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Jeżeli nie będą one wskazane, ograniczenie lub wyłączenie będzie bezskuteczne.

W takim przypadku, w razie śmierci wspólnika udziały po nim pozostają bez własności aż do momentu ich wykupienia przez wskazanego nabywcę albo przymusowego umorzenia.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz pamiętać. Mianowicie w umowie spółki muszą zostać określone warunki spłaty spadkobierców wspólnika, którzy zostaną wyłączeni od dziedziczenia lub będą dziedziczyć w sposób ograniczony.

Spadkodawca może sporządzić testament, w którym zamieści tzw. zapis windykacyjny. Polega on na tym, że wskazane w testamencie przedmioty lub prawa stają się własnością określonej osoby w momencie otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością był przedmiotem zapisu windykacyjnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa spółki zawiera postanowienia w przedmiocie wyłączenia lub ograniczenia dziedziczenia udziałów. Wówczas zapis windykacyjny dotyczący udziałów będzie bezskuteczny.

Formalności, o których wspomniałam powyżej, to nie wszystkie obowiązki, o których należy pamiętać. Konieczne jest bowiem dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Po tym, jak zarząd spółki otrzyma dokumenty w postaci postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, może on zgłosić w KRS zmiany własnościowe udziałów w spółce. Od dnia 1 lipca 2021 r. wszelkie dokumenty do KRS wraz z załącznikami składa się drogą elektroniczną poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

O jakie dokumenty chodzi? Otóż są to: aktualna lista wspólników, lista osób uprawnionych do powołania zarządu oraz wspomniane wcześniej postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Uregulowanie spraw po zmarłym wspólniku – skontaktuj się ze mną

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy pełnomocnika, który pomoże Ci sprawnie uregulować kwestie dziedziczenia udziałów w spółce i dokonać wszelkich niezbędnych formalności –  skontaktuj się ze mną. Oferuję kompleksową pomoc prawną, w tym reprezentowanie jako pełnomocnik przed sądami (w tym również Krajowym Rejestrem Sądowym).

Treści zamieszczone na blogu maja charakter informacyjno-edukacyjny i nie można ich traktować jako porady prawnej w Twojej konkretnej sprawie. Każdy konkretny przypadek powinien być bowiem przeanalizowany indywidualnie, z uwzględnieniem szczegółowych jego okoliczności i związanych z nim faktów, które mogą mieć istotny wpływ na wybór najbardziej adekwatnego w danym przypadku sposobu postępowania.

Obraz Jessica Lewis 🦋 thepaintedsquare z pexels.com

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: iblegal.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Ilona Bałdyga (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ib@iblegal.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…